Спільна заява громадських організацій про неприпустимість встановлення спецслужбами технічних засобів стеження у інтернет-провайдерів

Громадські організації закликають відмовитись від встановлення спецслужбами будь-яких технічних засобів стеження в інтернет-провайдерів, оскільки переконані, що це призведе до надмірного контролю та втручання у роботу мережі Інтернет з боку правоохоронних та контролюючих органів.

20 лютого 2018 р. Нацкомісія з регулювання сфери зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) погодила проект Постанови Кабміну, яка має урегулювати технічну перевірку блокувань сайтів з санкційного списку. В проекті передбачено “забезпечити придбання технічних засобів… для моніторингу стану припинення надання послуг з доступу до інформаційних ресурсів…” і Держслужбі спецзв’язку спільно з СБУ “встановити технічні засоби на телекомунікаційних мережах”.

Технічні засоби, заявленою метою яких є контроль за виконанням інтернет-провайдерами обмеження доступу до сайтів з санкційного списку відповідно до Указу Президента №133/2017, можуть бути незаконно і безконтрольно використані для несанкціонованого стеження за діями громадян в Інтернеті, маніпуляцій з доступом до інформації в Інтернеті (обмеження, блокування чи внесення змін у змістовну частину) та інших порушень прав людини. До того ж контролюючі органи не оприлюднили жодного опису технічних характеристик такого обладнання, що ще більше дає простору для зловживань.

Такі рішення створюють передумови для впровадження російських репресивних практик масового контролю Інтернету та стеження за громадянами та ставлять під загрозу свободу та вільний розвиток Інтернету в Україні.

В сучасному світі обмеження доступу до сайтів не є ефективним з технологічної точки зору рішенням. Разом з тим, ми усвідомлюємо необхідність пошуку рішень як з боку органів влади, так і громадянського суспільства щодо протидії зовнішнім загрозам.

Ми, громадські організації, що підписалися під заявою, вимагаємо відкликати проект Постанови та діяти в межах своїх повноважень з дотриманням міжнародного та національного законодавства щодо захисту прав людини.

Відповідно до статті 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Стаття 34 Конституції України гарантує, що право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, вільний збір і поширення інформації може бути обмеженим тільки у випадках, передбачених законом і з легітимною метою. Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод додає, що такі обмеження мають бути необхідними в демократичному суспільстві. Встановлення засобів загального спостереження та/або перехоплення інформації в мережі Інтернет прямо суперечить Рекомендаціям CM/Rec(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи, відповідно до яких “на вас не повинні поширюватися заходи загального спостереження чи перехоплення інформації” (п. 4) та “сам факт існування законодавства, яке дозволяє здійснювати спостереження за телекомунікаціями, може вважатися втручанням у право на приватне життя” (п. 82).

Інтернет асоціація України також звертала увагу на термінологічні та законодавчі неточності в проекті постанови.

Громадські організації, що підписалися:

Лабораторія цифрової безпеки
Платформа прав людини
Партнери цифрового правозахисту
Центр інформації про права людини
Національна спілка журналістів України
Донецький інститут інформації
Громадське телебачення Донбасу
Інститут масової інформації
Академія української преси
Центр демократії та верховенства права
Інститут розвитку регіональної преси
Інтерньюз-Україна
Детектор медіа
Центр громадянських свобод

Заява англійською мовою

Joint statement of NGOs on inadmissibility of intelligence services installing surveillance equipment at Internet providers’ facilities

Non-governmental organizations call to dismiss the intelligence services’ plan to install any kind of surveillance equipment at the facilities of Internet providers, as they believe it will cause excessive control and intervention into the operation of the Internet by law enforcement and control agencies of the government.

On February 20, 2018, the National Commission for regulation of spheres of communication and IT approved the draft Decree of the Cabinet of Ministers, which is supposed to regulate technical monitoring of blocking of the websites from the sanction list. The draft provides for “securing the purchase of equipment… to monitor the status of termination of services of access to information resources…” and the State Service of Special Communications, in cooperation with the Security Service of Ukraine (SBU), is expected “to install the said equipment at telecommunication networks”.

The equipment, which is declared to be installed to monitor whether Internet providers actually limit access to websites from the sanctions list based on Presidential Decree No.133/2017, can be illegally and uncontrollably used for unsanctioned surveillance over the actions of citizens online, for manipulation over access to information on the Internet (limitations, blocking, or making changes in the content), and for other violations of human rights. In addition, the monitoring agencies never published description of the specifications of such equipment, and this opens way for even more potential abuse.

Decisions like this create preconditions for implementing Russian repressive practices of mass Internet control and surveillance over citizens, and endanger freedom and free development of the Internet in Ukraine.

In modern world, limitation of access to websites is not an effective solution technology-wise. Still, we understand the necessity to seek solutions by both the authorities and civil society to counteract the external threats.

We, the undersigned non-governmental organizations, demand to recall the draft Decree, and to proceed within the limits of the governmental agency’s powers, in compliance with the international and national legislation regarding protection of human rights.

According to Article 32 of the Constitution of Ukraine, no one must be subjected to intervention to his or her personal and family life, except for the cases stipulated by the Constitution of Ukraine. Article 34 of the Constitution of Ukraine guarantees that the right to freedom of opinion and speech, to free expression of one’s opinions and beliefs, and freedom to collect and disseminate information can be limited only in cases stipulated by the law, and only for a legitimate reason. Article 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms adds that such limitations can be implemented only if they are necessary in a democratic society. Installation of equipment for general surveillance and/or interception of information on the Internet is in direct contradiction to Recommendation CM/Rec(2014)6 of the Committee of Ministers of the Council of Europe, according to which “the very existence of legislation permitting surveillance of telecommunications may be considered as an interference with the right to private life” (Article 82).

The Internet Association of Ukraine also pointed out some terminological and legislative inconsistencies in the draft Decree in question.

NGOs:

Digital Security Lab Ukraine
Human Rights Platform
Digital Defenders Partners
Human Rights Information Centre
National Union of Journalists of Ukraine
Donetsk Institute of Information
Donbas Public TV
Institute of Mass Information
Academy of Ukrainian Press
Centre for Democracy and Rule of Law
Regional Press Development Institute
Internews Ukraine
Detector media
Center for Civil Liberties

ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

Залишити свій коментар

*

*

Отримати юридичну допомогу

Ваше звернення прийнято і буде оброблено протягом 24 годин. Всього найкращого!

ID Вашої заявки:

Перевірити статус можна за посиланням

* щоб додати кілька файлів - виділіть їх всі разом і натисніть додати (відкрити). По одному файли не прикріпляються!
* обов'язково прикріпіть документи, якщо справа - захист в суді або допублікаційна експертиза Натиснувши кнопку Відправити Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних